Kayıtlar

Mayıs, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Düşünce Kabızı veya Düşünce İshali Olmak

Resim
Hayat ı n i ç erisindeki her varl ığı n, her can ı n ö yle g ü zel bir d ü zeni ve dengesi var ki... D ö ng ü sel anlamda her g ü n yapt ığı m ı z ş eylerden bihaber ya şı yor oldu ğ umuzu d ü ş ü nmeden edemiyorum bazen. Mesela yemek yememiz. Yediklerimizi ö ğ ü tmemiz ve sonu ç olarak bir bo ş alt ı m yapma s ü recimiz. S ü rekli i ç erisinde bulundu ğ umuz d ö ng ü lerden sadece bir tanesidir. D ü ş ü nce kab ı zl ığı konusuna girmeden ö nce gelin birlikte s ü rekli yapt ığı m ı z, sonsuz d ö ng ü i ç erisinde oldu ğ umuz bu konuyu biraz inceleyelim. Hepimizin bildi ğ i gibi, ya ş am ı m ı z ı devam ettirebilmemiz i ç in v ü cudumuz enerjiye ihtiya ç duyar. V ü cudumuzun bu ihtiyac ı n ı da t ü ketti ğ imiz yiyecekler sayesinde kar şı lar ı z. T ü ketti ğ imiz her ş eyi ö nce bir g ü zel ö ğ ü t ü r sonra da gereksiz k ı s ı mlar ı n ı d ış ar ı atar ı z. Bizim i ç in gerekli olan enerji de bu sayede kar şı lanm ış olur. Tabii burada varmak istedi ğ im sonu ç ş u

Kısa Hikaye - Sapık Var!

Resim
Her zamanki yoldan evine doğru yürüyordu adam. Üstü başı temiz olmasına karşın biraz kirli görünümlü biriydi. Tek başına yürürken genellikle biraz hızlı yürür, rotasından da sapmazdı. O gün de evine giderken yine aynı kaldırımdan yürüyor, ne karşısından gelen insanlara ne de yanından geçen arabalara aldırmadan dosdoğru yürüyordu. Evinin sokağına doğru yaklaştığında hemen önünde, iki blok ötedeki apartmandan çıkan bir kız ile kısadan da öte çok kısa bir an için göz göze geldiğinde umursamadı ve evine doğru her zamanki gibi yürümeye devam etti. Kız, adamın birkaç adım önündeydi, adımlarını biraz hızlandırmış ve ilerideki sokağa sapmıştı. Adam da birkaç adım sonra aynı hala kızın peşi sıra yürümekteydi. Tam da adamın her zaman kullandığı yolu kullanarak ilerliyordu kız adamın önünde. Fakat o ana kadar önünde yürümekte olan kıza dikkat etmeyen adam bir an için kızın kendisine dönüp baktığını görünce, kızın korku dolu bakışlarıyla karşılaşmayı beklemiyordu... Aklına birkaç gün önce t

Herkes Her Şey Hakkında Bir Şey Söyler

Birinin veya birilerinin herhangi bir konudaki görüşlerini dinlerken veya okurken birçoğumuzun farkında olmadığı bir şey fark ettim. Görüşünü yazılı veya işitsel olarak duyduğumuz insanların fikirleri üzerine pek fazla düşünmüyoruz. Düşünsek de söyledikleriyle doğru orantıda, paralel olan şeyleri düşünmeye devam ediyoruz. Aksi yönüne ise pek kulak astığımız söylenemez. Örnek vermek gerekirse; diyelim ki bir kişinin kırmızı gitarlar hakkında yazdığı bir yazı okuyorsunuz ve nedenleri ile birlikte bu kişinin neden kırmızı gitarları sevdiğini anladığınız bu yazı üzerine düşünmeye başlıyorsunuz. İşte o zaman çoğunlukla insanların yaptıkları araştırmalar aşağıdaki gibi oluyor. Google'a giriyor ve; - "kırmızı gitar" enter. (burada eğer hiç görmemişseniz kırmızı gitar görmeyi hedefliyorsunuz.) - "kırmızı gitarlar neden seviliyor" enter. (burada herkesin kırmızı gitardan hoşlandığını düşünüyorsunuz ve "acaba öyle midir" diyerek araştırıyorsunuz.) -