XI.(11.) Ve XII.(12.) Y.Y. İslami Dönemin (Geçiş Dönemi) Özellikleri

BilgiEksenim

XI. yüz yıl ve XII. yüz yıl arasında Türk edebiyatı geçiş dönemi yaşamıştır. Arap ve Fars edebiyatının etkisiyle Türk edebiyatı yeni biçim ve içerikler ile zenginleşmiştir.

Geçiş Döneminin Özellikleri :

 1. Bu dönemde islamiyet öncesi kültür ile islamiyet sonrası kültür iç içe yaşanmıştır.
 2. Bu dönemin eserlerinde insanları nefret, hırs, bencillik gibi kötü duygulardan arındırma, onlara doğruluk, sabır ve cömertlik gibi güzel davranışlar kazandırma ana tema olarak işlenmiştir.
 3. Bu dönemin eserleri islam dininin kurallarını öğretme, halkı eğitme ve bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.
 4. Bu dönemin eserleri öğretme amaçlı yazıldığından halkın anlayabileceği bir dil kullanılmıştır.
 5. Bu dönemin eserlerin, hece ölçüsü ile birlikte aruz ölçüsü de kullanılmıştır.
 6. bu dönemin eserlerinde milli nazım birimi olan dörtlüğün yanında beyit de kullanılmıştır.
 7. Bu dönemde Arap ve Fars edebiyatından alınan yeni edebi türler ve nazım şekilleri kullanılmaya başlanmıştır.
 8. Bu dönem eserlerinde Arapça ve Farsça sözcük ve kelimeler kullanılmıştır.
 9. İslami dönemin ilk dil ve edebiyat ürünleri şunlardır;
  a) Kutadgu Bilig => Yusuf Has Hacib
  b) Atabetül Hakayık => Edip Ahmet Yükneki
  c) Divan-ı Hikmet => Hoca Ahmet Yesevi
  d) Divan-ı Lügat'it Türk => Kaşgarlı Mahmut

Yorumlar